Planowane wyłączenie prądu

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia 
prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączony będzie

Wielka Lipa "Stadnina koni", posesje od krzyża w kierunku Rościsławic, Rościsławice.

Rozpoczęcie: 04/04/2017 08:00:00
Zakończenie: 04/04/2017 12:00:00

Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej »

XL Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień  30 marca 2017r. godz. 1700 została zwołana XL Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego

Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

  1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIX  Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.02.2017r.
  4. Informacje burmistrza.
  5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
  6.  Podjęcie uchwał:

1. W sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/241/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2017 rok.

2. W sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/240/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2017 – 2027.

3. W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Oborniki Śląskie.

4. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Oborniki Śląskie.

5. W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oborniki Śląskie w 2017 roku.

6. W sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oborniki Śląskie i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów.

7. W sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Oborniki Śląskie i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów.

8. W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9.  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Obornik Śląskich.

VII. Informacje Przewodniczącej Rady.

VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski.

                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

                                                                                              Agnieszka Zakęś

Więcej »

Z cyklu…GIODO radzi… ;)

Dane niezaszczepionych dzieci mogą być udostępnianie inspektorom sanitarnym

Podmioty lecznicze mają nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek przekazywania danych osobowych niezaszczepionych pacjentów powiatowym inspektorom sanitarnym.


Do Biura GIODO coraz częściej zgłaszają się rodzice bądź opiekunowie prawni dzieci, podając w wątpliwość zasadność informowania przez podmioty lecznicze powiatowych inspektorów sanitarnych o braku wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych dzieci.

Tymczasem przepisy prawa wprost je do tego zobowiązują, a przygotowana przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO) opinia jednoznacznie to potwierdza.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż każda forma przetwarzania danych osobowych tzw. zwykłych, jak np. imię i nazwisko, numer PESEL czy adres zamieszkania, powinna znaleźć oparcie w jednej z przesłanek wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.), warunkujących legalność tego procesu. Natomiast przetwarzanie danych osobowych tzw. wrażliwych, których wyczerpujący katalog określono w art. 27 ust. 1 ustawy, a do których należą m.in. dane o stanie zdrowia, powinno mieć oparcie w jednej z przesłanek wymienionych w art. 27 ust. 2. Każda ze wskazanych w ustawie przesłanek ma charakter autonomiczny i niezależny. Oznacza to, że są one równoprawne, a spełnienie co najmniej jednej z nich stanowi o zgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych.

Zgoda osoby, której dane dotyczą, nie jest jedynym warunkiem legalizującym wykonywanie operacji na danych osobowych. W przypadku danych osobowych zwykłych, ich przetwarzanie jest dopuszczalne m.in. również wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa (art. 23 ust. 1 pkt 2 u.o.d.o). W przypadku danych wrażliwych, przetwarzanie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą dozwolone jest m.in. w przypadku, gdy przepis szczególny innej ustawy zezwala na przetwarzanie takich danych bez zgody osoby, której dane dotyczą, i stwarza pełne gwarancje ich ochrony (art. 27 ust. 2 pkt 2 u.o.d.o).

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, osoby przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązane są do poddawania się szczepieniom ochronnym. Do sprawowania nadzoru nad wykonywaniem obowiązku szczepień zostały zaś powołane organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 ppkt c ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi są one uprawnione do dochodzenia wykonania obowiązku szczepień na drodze postępowania egzekucyjnego w administracji.

W tym celu zgodnie z prawem, organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej muszą być informowane przez prowadzących szczepienia ochronne o wykonaniu lub niewykonaniu obowiązku szczepień. Zgodnie z art. 17 ust. 8 powołanej ustawy, osoby przeprowadzające szczepienia ochronne są zobowiązane do prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczycącej obowiązkowych szczepień ochronnych, w tym przechowywania karty uodpornienia oraz dokonywania wpisów potwierdzających wykonanie szczepienia i sporządzania sprawozdania z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych oraz sprawozdania ze stanu zaszczepienia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną, które przekazują państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu (dalej PPIS).

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień wskazuje się zaś, że kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych jest sporządzane i przekazywane przez osoby przeprowadzające obowiązkowe szczepienia ochronne państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie 7 dni po zakończeniu kwartału, za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo listem poleconym (art. 13 rozporządzenia).

A zatem istnieje podstawa prawna do przekazywania przez podmioty lecznicze PPIS informacji o niezaszczepionych pacjentach. GIODO zwrócił jednak uwagę na kształt powołanych regulacji, które mogą powodować wątpliwości interpretacyjne. Zastrzeżenia organu budzi w szczególności fakt, iż zestawienia danych osób, które nie poddały się szczepieniom, tworzone są na podstawie nieprecyzyjnego i niewystarczającego sformułowania „imienny wykaz”, o którym mowa w załączniku nr 4 do wskazanego rozporządzenia, co nie stwarza pełnych gwarancji ochrony wrażliwych danych osobowych. W związku z tym Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych skierował do Głównego Inspektora Sanitarnego oraz do Ministerstwa Zdrowia wystąpienie z postulatem o wyraźne uregulowanie w przepisach rangi ustawy kwestii przekazywania przez podmioty lecznicze informacji o niezaszczepionych pacjentach do PPIS. W odpowiedzi na inicjatywę GIODO, Główny Inspektor Sanitarny zapewnił, iż podejmie takie działania.

art. 5 ust. 1 pkt 1 ppkt b u.z.z.

tekst źródłowy: www.giodo.gov.pl

Więcej »

CENTRUM EDUKACYJNE TECHNOLUDEK

23 marca klasa IIc i IIb były na wycieczce w Centrum Edukacyjnym „Technoludek” we Wrocławiu. Uczniowie uczestniczyli w dwóch  warsztatach. Najpierw dzieci były w Laboratorium Małego Chemika, gdzie miały możliwość  wykonywania samodzielnie różnych eksperymentów, poznawały proste reakcje chemiczne. Następnie uczestniczyli w zajęciach z OZOBOTAMI, najmniejszymi robocikami, którymi uczyli się sterować. To był ciekawy wyjazd, bogaty w nowe doświadczenia i wiedzę.

 

A. Woźna, L. Danilewicz

Więcej »

Szkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej „Mały Europejczyk”

Dnia 22 marca w naszej szkole odbył się Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej "Mały Europejczyk".W konkursie wzięło udział 23 uczniów. I miejsce zajęli ex aequo Nadia Cichy i Kryspin Falfura z klasy III C, II miejsce zajął Mateusz Orleański z klasy III D. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Uczniowie Ci będą reprezentowali naszą szkołę w konkursie powiatowym. Pozostałym uczestnikom bardzo dziękujemy za udział w konkursie.

B.Wojda, D. Małys

Więcej »

Walczymy o każde drzewo i bezpieczne drogi!

Walczymy o każde drzewo i bezpieczne drogi !!!

Wycinka drzew w Gminie Oborniki Śląskie od kilku miesięcy jest często poruszanym tematem wśród mieszkańców. Wczoraj w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie informacyjne dla mieszkańców dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich 342, 343 i 340. Mamy nadzieję, że prezentacja przygotowana przez projektanta przebudowywanej drogi wyjaśniła wiele wątpliwości zainteresowanym. Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa odbył wiele spotkań
w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei oraz z głównymi projektantami, które miały na celu zachowanie jak największej ilości drzew przy przebudowie drogi.   Zakres prac przy tej inwestycji jest duży, zawiera on m.in.: przebudowę istniejących dróg, budowę ścieżek rowerowych, przebudowę ciągów pieszych, budowę zatok postojowych, przebudowę systemu odwadniania, przebudowę istniejącego oświetlenia na oświetlenie typu LED, przebudowę infrastruktury kolidującej z zamierzoną inwestycją oraz przeprowadzenie nasadzeń nowych drzew.  Przeprowadzono również inwentaryzację istniejącej zieleni z uwzględnieniem stanu zdrowotnego drzew. Analiza wykazała jednoznacznie, że usunięte zostaną tylko te drzewa, które bezpośrednio kolidują z inwestycją i zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego, drzewa o złym stanie fitosanitarnym oraz samosiewki, które rosną np. w rowach. Dwa drzewa zostaną przesadzone w inne miejsce, z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa dla zakorzenienia tych drzew w nowej lokalizacji. Ponadto dodatkowo inwestor dokona wielu nasadzeń drzew już wyrośniętych w nowych miejscach, a umowa będzie zawierała też zapis mówiący o pielęgnacji tej roślinności przez okres gwarancyjny, tak aby każda z roślin przyjęła się w nowych warunkach.

Gdy tylko otrzymamy formę elektroniczną prezentacji udostępnimy ją dla Państwa na stronie, tak aby każdy kto nie mógł przybyć na spotkanie mógł się zapoznać z planami oraz wizualizacjami planowanej inwestycji. 

Więcej »

NASZE TECHNIKUM NA TARGACH EDUKACYJNYCH

21.03.2017 na Targach Edukacyjnych w Trzebnicy przedstawiliśmy uczniom  okolicznych gimnazjów ofertę edukacyjną kierunków technicznych PZS Oborniki Śląskie.

Na stoiskach zaprezentowały się dwa kierunki: Technik Hotelarstwa oraz Technik Architektury Krajobrazu. Uczniowie obu kierunków opowiadali młodszym kolegom dlaczego warto zdobyć zawód, dzielili się informacjami o szkole, przedmiotach zawodowych na obu kierunkach.

Uczniowie Technikum PZS Oborniki Śląskie z dumą chwalili się osiągnięciami naszej szkoły, która w rankingu PERSPEKTYW na Najlepsze Technika w Polsce w 2017 zdobyła Srebrną Tarczę plasując się na 1 miejscu wśród najlepszych techników w powiecie trzebnickimw pierwszej 10 najlepszych techników na Dolnym Śląsku ( na 50 dolnośląskich szkół technicznych zdobyliśmy 8 miejsce).

Na stoisku Technikum Architektury Krajobrazu można było zobaczyć m.in. własnoręcznie wykonane przez uczniów profesjonalne makiety oraz rysunki roślin. Prace powstały na zajęciach z przedmiotów zawodowych.

Uczniowie Technikum Hotelarskiego serwowali odwiedzającym stoisko profesjonalne drinki bezalkoholowe, opowiadali o wycieczkach zawodoznawczych, praktykach w wysokiej klasy hotelach oraz sukcesach naszych uczniów na tegorocznym Kulinarnym Rajdzie Młodych Mistrzów w Hotelu Haston**** Wrocław ( zdobycie 1 i 3 miejsca ).

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły podczas Dnia Otwartych Drzwi we wtorek 11.04.2017

Więcej »

Promocja TECHNIKUM na Targach Edukacyjnych w Trzebnicy

21.03.2017 na Targach Edukacyjnych w Trzebnicy przedstawiliśmy uczniom z okolicznych gimnazjów ofertę edukacyjną kierunków technicznych PZS Oborniki Śląskie.

Na stoiskach zaprezentowały się dwa kierunki: Technik Hotelarstwa  oraz Technik Architektury Krajobrazu. Uczniowie obu kierunków opowiadali młodszym kolegom dlaczego warto zdobyć zawód, dzielili się informacjami o szkole, przedmiotach zawodowych na obu kierunkach.

Uczniowie Technikum PZS Oborniki Śląskie z dumą chwalili się osiągnięciami naszej szkoły, która w rankingu PERSPEKTYW na Najlepsze Technika w Polsce w 2017 zdobyła Srebrną Tarczę plasując się na 1 miejscu najlepszych techników w powiecie trzebnickim i w pierwszej 10 najlepszych techników na Dolnym Śląsku ( na 50 dolnośląskich szkół technicznych zdobyliśmy 8 miejsce)

Na stoisku Technikum Architektury Krajobrazu można było zobaczyć własnoręcznie wykonane przez uczniów:profesjonalne makiety oraz rysunki roślin. Prace powstały na zajęciach z przedmiotów zawodowych.

Uczniowie Technikum Hotelarskiego serwowali odwiedzającym stoisko profesjonalne drinki bezalkoholowe, opowiadali o wycieczkach zawodoznawczych, praktykach w wysokiej klasy hotelach oraz sukcesach naszych uczniów na tegorocznym Kulinarnym Rajdzie Młodych Mistrzów w Hotelu Haston**** Wrocław ( zdobycie 1 i 3 miejsca )

Zapraszamy do odwiedzenia naszej szkoły podczas Dnia Otwartych Drzwi we wtorek 11.03.2017

 


Więcej »

Kultura na Zakręcie 2017 – nabór wniosków

Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Wiszni Małej ogłasza nabór wniosków  w Konkursie Inicjatyw Lokalnych  pn. „Kultura na Zakręcie 2017” realizowanym w ramach  dotacji z budżetu Gminy Wisznia Mała. Celem Konkursu jest nawiązanie i wzmocnienie współpracy między Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji a aktywnymi społecznie i kulturalnie mieszkańcami gminy Wisznia Mała, odkrywanie i rozwijanie ich kulturotwórczego […] Więcej »

KONKURS „ŚLĄSKIE ZAMKI I PAŁACE”

Uczniów klas gimnazjalnych, klas 1 i 2 LO oraz 1, 2 i 3 Technikum i ZSZ zapraszam do udziału w VII edycji Międzynarodowego Konkursu Historycznego "Śląskie Zamki i Pałace". Autorzy najciekawszych prac poświęconych zabytkowym obiektom na Śląsku wezmą udział w 2-dniowym finale w Pałacu Jedlinka czerwcu 2017 roku.

Prace konkursowe należy wykonać do końca kwietnia br.

Zachęcam do udziału

Emilia Buczak

Więcej informacji:

link z informacją

Więcej »

Żmigrodzki Jarmark Wielkanocny już niebawem!

Zapraszamy na Żmigrodzki Jarmark Wielkanocny, który odbędzie się 2 kwietnia 2017 r. od godz. 11:00 na rynku. W programie: występ grupy wokalnej, grupy baletowej Sofija, Przedszkola „Zielona Dolina”, Zespołu Ludowego „Dyszel”, bogata gastronomia, stoiska lokalnych producentów oraz z rękodziełem, a … Czytaj dalej Więcej »

TARGI EDUKACYJNE 2017

Przedstawiciele naszej szkolnej społeczności sprawili się na 6+ Uśmiech. Było profesjonalnie, spontanicznie i z uśmiechem na twarzy. Nasza maskotka szkolna - Karolek, zrobiła furorę. Byliśmy tak zapracowani, że zapomnieliśmy zrobić więcej fotek Płacz.
Dziękujemy za współpracę wszystkim zaangażowanym.

Opiekunowie: Anna Matwiszyn, Małgorzata Zaręba, Joanna Iskra, Karolina Król-MazurkiewiczWięcej »

Scroll To Top