Home / Author Archives: Katarzyna_Jarczewska

Author Archives: Katarzyna_Jarczewska

Feed Subscription

Kolejna dotacja dla Gminy Oborniki Śląskie

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała kolejną dotację ze środków z Programu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu to 100 000 zł. W ramach projektu w parku przy jeziorku ustawione zostaną ławki, usypana zostanie plaża i wybudowane zostanie boisko do siatkówki wraz z ogrodzeniem. Na potrzeby turystów i osób korzystających z powstałej infrastruktury przy Odrze wybudowana zostanie altana drewniana o powierzchni 25m2. Głównym celem operacji jest zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne przestrzeni publicznej zlokalizowanej przy rzece Odrze w miejscowości Uraz. Dodatkowo projekt wpłynie na rozwój oferty turystycznej oraz aktywizację mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie do działań na rzecz poprawy jakości życia i promocji terenów wzdłuż rzeki Odry.

Więcej »

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację na usunięcie azbestu

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pt.: "Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie" - Program usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Chęć uczestnictwa w programie w roku 2018 zadeklarowało 28 podmiotów z terenu Gminy Oborniki Śląskie, z czego 3 z terenu miasta, a z terenów wiejskich – 25. Są to zarówno obiekty mieszkalne jak i budynki gospodarcze oraz wyroby azbestowe zgromadzone „luzem”. Ilość podmiotów, które zgłosiły się do programu: Bagno - 1, Golędzinów – 4, Jary – 2, Kotowice - 1, Lubnów - 1, Morzęcin Wielki – 1, Nowosielce – 2, Osola - 4, Osolin - 2, Pęgów - 1, Piekary – 1, Raków – 1, Rościsławice – 1, Siemianice – 1, Uraz – 1, Zajączków - 1.

Akcja usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzona na terenie gminy Oborniki Śląskie jest inicjatywą mającą na celu poprawę stanu środowiska naturalnego z zapewnieniem podczas realizacji zadania bezpieczeństwa mieszkańcom. Prace w ramach projektu zostaną zrealizowane w okresie czerwiec - wrzesień 2018 roku. Mieszkańcy gminy, którzy zgłosili się do projektu będą informowani na bieżąco o postępie w rozpoczęciu realizacji zadania.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Naszej Gminy do udziału w Programie usuwania azbestu w 2019 roku, bowiem zgodnie z prawem wszystkie produkty zawierające azbest można wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Więcej »

Sołtys Jar wśród najlepszych w województwie

Podczas Gali Konkursu Sołtys Roku 2017, która odbyła się 16 marca 2018 roku w Sali Głównej w Hotelu Agro Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki ponad stu Sołtysom z terenu całego Dolnego Śląska. Do tegorocznej edycji Konkursu Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa zgłosił Beatę Trumpiel Sołtys Jar, która zdobyła wyróżnienie w plebiscycie. Warto wspomnieć, iż Gmina Oborniki Śląskie co roku odnosi sukcesy w wyżej wspomnianym konkursie. Sołtysem Roku 2014 została Sołtys Pęgowa Marta Rogala, a w 2016 roku najlepszym gospodarzem wsi został Dawid Stawiak z Siemianic.

Beatę Trumpiel do konkursu zgłosił Burmistrz Obornik Śląskich zgodnie z wynikami głosowania przeprowadzonego wśród wszystkich sołtysów z terenu Naszej Gminy. W plebiscycie gminnym jednak najwięcej głosów zdobyła Sołtys Wilczyna Jolanta Łojkuc, która zrezygnowała z udziały w konkursie wojewódzkim.

 

Więcej »

Bezpłatne miejsca w Integracyjnym Żłobku w Obornikach Śląskich dla osób powracających na rynek pracy

Gmina Oborniki Śląskie wybudowała jeden z nowocześniejszych Żłobków na Dolnym Śląsku. Teraz, część rodziców będzie mogła skorzystać z jego usług bezpłatnie.

Jak to możliwe?

Gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego. W ramach projektu „Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” szansą na powrót do pracy”, który wybrany został do dofinansowania (etap podpisywania umowy) przewidujemy:

  • utworzenie 51 miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia, w tym zakup i montaż wyposażenia,zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
  •  sfinansowanie kosztów działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki,
  •  pokrycie kosztów opłat za pobyt dzieci w żłobku dla 40 istniejących miejsc opieki.

W ramach projektu zakłada się rekrutację 91 uczestników projektu. Projekt zakłada, że, co najmniej 50% uczestników projektu zamieszkiwały będą obszary wiejski. Uczestnikami projektu będą mogli być mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie oraz gmin ościennych o statusie na rynku pracy: • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym,

• osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – KP (Dz. U. Z 2014r. Poz 1662 z późn. zm).

Sam Żłobek będzie bardzo nowocześnie wyposażony. W ramach projektu zostanie zakupione m.in. wyposażenie do Sali Integracji Sensorycznej,  Sali do Fizjoterapii, sali do zajęć ruchowych i relaksacyjnych, gabinet logopedy / pedagoga. Powstanie pokój dla matek karmiących.

Cały budynek będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych. W ramach projektu otrzymamy również dofinansowanie do pozostałych niezbędnych pomieszczeń, m.in. biur, kuchni, warsztatu konserwatora, magazynów.

Projekt trwać będzie od kwietnia 2018 r. do sierpnia 2019 r. Dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie 91 miejsc opieki przewidziane jest na 11 miesięcy. Kwota dofinansowani z UE wyniesie ponad 600 tys. zł.

Planowana rekrutacja do projektu odbędzie się w kwietniu br. Więcej informacji dotyczących samego projektu jak i rekrutacji do Żłobka będzie można znaleźć na stronie internetowej gminy www.oborniki-slaskie.pl, FB oraz stronie internetowej Żłobka.

Do żłobka będzie można również przyjąć dzieci, które nie zakwalifikują się do projektu. Rodzice będą wtedy ponosić koszty utrzymania, opieki i wyżywienia – jak dotychczas. Nowy Żłobek „Pod Grzybkiem” pomieści w sumie 135 pociech.

 

Dominika Łasica – Koordynator Projektu / Z-ca Kierownika Wydziału IR w Obornikach Śląskich

Więcej »

Przyznane dotacje dla NGO!

Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa przydzielił środki finansowe dla organizacji pozarządowych, które złożyły oferty w odpowiedzi na ogłoszony konkurs z dziedziny promocji i ochrony zdrowia, polityki i pomocy społecznej, kultury i sztuki, oświaty i wychowania, turystyki oraz ochrony środowiska, rolnictwa i łowiectwa.

W załączeniu Zarządzenie Burmistrza Obornik Śląskich nr 36/2018 z dnia 16.02.2018r. w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych w budżecie Gminy Oborniki Śląskie na 2018 rok.

Więcej »

Kolejna dotacja

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „OLIMP” wspólnie z Gminą Oborniki Śląskie otrzymało dotację w wysokości 25 200 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.:  „Sport to zdrowie w Gminie Oborniki Śląskie" - zakup urządzeń i sprzętu sportowego na boisko do piłki siatkowej”. W ramach projektu zakupione zostaną trybuny na boisko do siatkówki plażowej, które znajduje się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. Dodatkowo zostaną wymienione lampy oświetleniowe na nowe – energooszczędne. Realizacja zadania ma na celu poprawę bazy sportowej w gminie oraz zwiększenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, aktywności sportowej i poprawę warunków i jakości życia mieszkańców.

Więcej »

Wystawa malarska w OOK

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy malarskiej "Endemit (reminiscencje strukturalne)" Moniki Aleksandrowicz i Beaty Oberc – Niemczyk w Galerii Plastycznej OOK, która odbędzie się w piątek 23 czerwca o godz. 18.00. 


Więcej »

OOK szuka wykonawcy!

Obornicki Ośrodek Kultury ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie nowego głównego wejścia od strony południowej wraz ze schodami terenowymi oraz remont muru okalającego przed Obornickim Ośrodkiem Kultury przy ul. Dworcowej 26 w Obornikach Śląskich.

Wiecej na stronie OOK: http://kultura-oborniki.pl/ook/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-nowego-glownego-wejscia-od-strony-poludniowej-wraz-ze-schodami-terenowymi-oraz-remont-muru-okalajacego-przed-obornickim-osrodkiem-kultury-2/


Więcej »

Scroll To Top