Home / Author Archives: Katarzyna_Jarczewska

Author Archives: Katarzyna_Jarczewska

Feed Subscription

Kolejna dotacja dla Gminy Oborniki Śląskie

Dzięki staraniom Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy oraz Gminnego Komendanta OSP Stanisława Hurkasiewicza, Ochotnicza Straż Pożarna w Urazie zyska nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.
Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Urazie mają ogromny powód do radości. Spełniło się ich marzenie o średnim samochodzie ratowniczo-gaśniczym. Realizacja marzenia będzie możliwa dzięki zaangażowaniu strażaków oraz otrzymanemu dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, który przyznał dotację w kwocie 55 tys. zł. Dodatkowo pozyskane zostały środki na zakup samochodu z Krajowego System Ratowniczo Gaśniczego – dotacja w wysokości 244 000 zł, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dotacja w wysokości 206 000 zł. Całkowity koszt zadania to 800 000 zł, z czego 300 000 zł to środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy Oborniki Śląskie. Uroczyste przekazanie wozu dla OSP w Urazie odbędzie się 15 września 2018 roku.

Więcej »

Gmina Oborniki Śląskie wybuduje świetlice wiejskie w Bagnie i Pęgowie

Zgodnie z obietnicami Burmistrza Obornik Śląskich Arkadiusza Poprawy w miejscowościach Bagno i Pęgów powstaną nowoczesne świetlice wiejskie. Dzisiaj Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego opublikował listę rankingową projektów, które otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota otrzymanych dotacji na budowę świetlic wiejskich w Pęgowie i Bagnie to milion złotych. Całkowita wartość inwestycji to blisko 2 000 000 zł.

Więcej »

Przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP z terenu gminy

Wczoraj w Centrum Edukacyjno – Kulturalnym w Urazie Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa przekazał 6 jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej zakupiony ze środków z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Sprawiedliwości sprzęt ratowniczy.

Strażacy z OSP Rościsławice, Lubnów, Bagno, Uraz, Pęgów i Oborniki Śląskie otrzymali torby ratownictwa medycznego oraz defibrylatory.  Wartość zakupionego sprzętu to 42 000 zł, z czego 99% środków to otrzymana dotacja."Współfinansowano ze środków - Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości"


Więcej »

Cztery siłownie zewnętrzne powstaną w Gminie Oborniki Śląskie

Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie. Dzięki otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi do końca października wykonane zostaną cztery siłownie zewnętrzne w miejscowościach: Paniowice, Kotowice, Zajączków i Wilczyn. Całkowita wartość projektu to 60 000 zł, z czego 25 000 zł to kwota otrzymanej dotacji.

Głównym celem projektu jest stworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych w czterech miejscowościach na terenie Gminy Oborniki Śląski. Dodatkowym celem projektu jest integracja i aktywizacja mieszkańców poszczególnych wsi oraz zwiększenie ich aktywności w działaniach na rzecz Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi.

Więcej »

Konkurs „Najładniejszy ogród w Gminie Oborniki Śląskie”

Mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie zachęcamy do zgłaszania swoich ogrodów do konkursu "Najpiękniejszy ogród w Gminie Oborniki Śląskie".Więcej »

Kolejna dotacja dla Gminy Oborniki Śląskie

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała kolejną dotację ze środków z Programu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Całkowita wartość projektu to 100 000 zł. W ramach projektu w parku przy jeziorku ustawione zostaną ławki, usypana zostanie plaża i wybudowane zostanie boisko do siatkówki wraz z ogrodzeniem. Na potrzeby turystów i osób korzystających z powstałej infrastruktury przy Odrze wybudowana zostanie altana drewniana o powierzchni 25m2. Głównym celem operacji jest zagospodarowanie sportowo - rekreacyjne przestrzeni publicznej zlokalizowanej przy rzece Odrze w miejscowości Uraz. Dodatkowo projekt wpłynie na rozwój oferty turystycznej oraz aktywizację mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie do działań na rzecz poprawy jakości życia i promocji terenów wzdłuż rzeki Odry.

Więcej »

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację na usunięcie azbestu

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pt.: "Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie" - Program usuwania wyrobów zawierających azbest. 

Chęć uczestnictwa w programie w roku 2018 zadeklarowało 28 podmiotów z terenu Gminy Oborniki Śląskie, z czego 3 z terenu miasta, a z terenów wiejskich – 25. Są to zarówno obiekty mieszkalne jak i budynki gospodarcze oraz wyroby azbestowe zgromadzone „luzem”. Ilość podmiotów, które zgłosiły się do programu: Bagno - 1, Golędzinów – 4, Jary – 2, Kotowice - 1, Lubnów - 1, Morzęcin Wielki – 1, Nowosielce – 2, Osola - 4, Osolin - 2, Pęgów - 1, Piekary – 1, Raków – 1, Rościsławice – 1, Siemianice – 1, Uraz – 1, Zajączków - 1.

Akcja usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzona na terenie gminy Oborniki Śląskie jest inicjatywą mającą na celu poprawę stanu środowiska naturalnego z zapewnieniem podczas realizacji zadania bezpieczeństwa mieszkańcom. Prace w ramach projektu zostaną zrealizowane w okresie czerwiec - wrzesień 2018 roku. Mieszkańcy gminy, którzy zgłosili się do projektu będą informowani na bieżąco o postępie w rozpoczęciu realizacji zadania.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Naszej Gminy do udziału w Programie usuwania azbestu w 2019 roku, bowiem zgodnie z prawem wszystkie produkty zawierające azbest można wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Więcej »

Sołtys Jar wśród najlepszych w województwie

Podczas Gali Konkursu Sołtys Roku 2017, która odbyła się 16 marca 2018 roku w Sali Głównej w Hotelu Agro Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki ponad stu Sołtysom z terenu całego Dolnego Śląska. Do tegorocznej edycji Konkursu Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa zgłosił Beatę Trumpiel Sołtys Jar, która zdobyła wyróżnienie w plebiscycie. Warto wspomnieć, iż Gmina Oborniki Śląskie co roku odnosi sukcesy w wyżej wspomnianym konkursie. Sołtysem Roku 2014 została Sołtys Pęgowa Marta Rogala, a w 2016 roku najlepszym gospodarzem wsi został Dawid Stawiak z Siemianic.

Beatę Trumpiel do konkursu zgłosił Burmistrz Obornik Śląskich zgodnie z wynikami głosowania przeprowadzonego wśród wszystkich sołtysów z terenu Naszej Gminy. W plebiscycie gminnym jednak najwięcej głosów zdobyła Sołtys Wilczyna Jolanta Łojkuc, która zrezygnowała z udziały w konkursie wojewódzkim.

 

Więcej »

Bezpłatne miejsca w Integracyjnym Żłobku w Obornikach Śląskich dla osób powracających na rynek pracy

Gmina Oborniki Śląskie wybudowała jeden z nowocześniejszych Żłobków na Dolnym Śląsku. Teraz, część rodziców będzie mogła skorzystać z jego usług bezpłatnie.

Jak to możliwe?

Gmina otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 8.4. Godzenie życia zawodowego i prywatnego. W ramach projektu „Stworzenie miejsc opieki nad dziećmi w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” szansą na powrót do pracy”, który wybrany został do dofinansowania (etap podpisywania umowy) przewidujemy:

  • utworzenie 51 miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia, w tym zakup i montaż wyposażenia,zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych,
  •  sfinansowanie kosztów działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki,
  •  pokrycie kosztów opłat za pobyt dzieci w żłobku dla 40 istniejących miejsc opieki.

W ramach projektu zakłada się rekrutację 91 uczestników projektu. Projekt zakłada, że, co najmniej 50% uczestników projektu zamieszkiwały będą obszary wiejski. Uczestnikami projektu będą mogli być mieszkańcy Gminy Oborniki Śląskie oraz gmin ościennych o statusie na rynku pracy: • osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym do osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopie wychowawczym,

• osoby opiekujące się dzieckiem do lat 3, którym w okresie opieki nad dzieckiem kończy się umowa o pracę, osoby zatrudnione na czas określony, pracujące będące w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – KP (Dz. U. Z 2014r. Poz 1662 z późn. zm).

Sam Żłobek będzie bardzo nowocześnie wyposażony. W ramach projektu zostanie zakupione m.in. wyposażenie do Sali Integracji Sensorycznej,  Sali do Fizjoterapii, sali do zajęć ruchowych i relaksacyjnych, gabinet logopedy / pedagoga. Powstanie pokój dla matek karmiących.

Cały budynek będzie dostosowany do osób niepełnosprawnych. W ramach projektu otrzymamy również dofinansowanie do pozostałych niezbędnych pomieszczeń, m.in. biur, kuchni, warsztatu konserwatora, magazynów.

Projekt trwać będzie od kwietnia 2018 r. do sierpnia 2019 r. Dofinansowanie na utworzenie i funkcjonowanie 91 miejsc opieki przewidziane jest na 11 miesięcy. Kwota dofinansowani z UE wyniesie ponad 600 tys. zł.

Planowana rekrutacja do projektu odbędzie się w kwietniu br. Więcej informacji dotyczących samego projektu jak i rekrutacji do Żłobka będzie można znaleźć na stronie internetowej gminy www.oborniki-slaskie.pl, FB oraz stronie internetowej Żłobka.

Do żłobka będzie można również przyjąć dzieci, które nie zakwalifikują się do projektu. Rodzice będą wtedy ponosić koszty utrzymania, opieki i wyżywienia – jak dotychczas. Nowy Żłobek „Pod Grzybkiem” pomieści w sumie 135 pociech.

 

Dominika Łasica – Koordynator Projektu / Z-ca Kierownika Wydziału IR w Obornikach Śląskich

Więcej »

Scroll To Top