Home / Author Archives: Katarzyna_Jarczewska

Author Archives: Katarzyna_Jarczewska

Feed Subscription

Kolejna dotacja

Stowarzyszenie Miłośników Siatkówki „OLIMP” wspólnie z Gminą Oborniki Śląskie otrzymało dotację w wysokości 25 200 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.:  „Sport to zdrowie w Gminie Oborniki Śląskie" - zakup urządzeń i sprzętu sportowego na boisko do piłki siatkowej”. W ramach projektu zakupione zostaną trybuny na boisko do siatkówki plażowej, które znajduje się na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. Dodatkowo zostaną wymienione lampy oświetleniowe na nowe – energooszczędne. Realizacja zadania ma na celu poprawę bazy sportowej w gminie oraz zwiększenie wiedzy na temat zdrowego stylu życia, aktywności sportowej i poprawę warunków i jakości życia mieszkańców.

Więcej »

Wystawa malarska w OOK

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy malarskiej "Endemit (reminiscencje strukturalne)" Moniki Aleksandrowicz i Beaty Oberc – Niemczyk w Galerii Plastycznej OOK, która odbędzie się w piątek 23 czerwca o godz. 18.00. 


Więcej »

OOK szuka wykonawcy!

Obornicki Ośrodek Kultury ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie nowego głównego wejścia od strony południowej wraz ze schodami terenowymi oraz remont muru okalającego przed Obornickim Ośrodkiem Kultury przy ul. Dworcowej 26 w Obornikach Śląskich.

Wiecej na stronie OOK: http://kultura-oborniki.pl/ook/zapytanie-ofertowe-na-wykonanie-nowego-glownego-wejscia-od-strony-poludniowej-wraz-ze-schodami-terenowymi-oraz-remont-muru-okalajacego-przed-obornickim-osrodkiem-kultury-2/


Więcej »

„Złote Gody” Państwa Cygan z Pęgowa

"Złote Gody” to niezwykłe wydarzenie nie tylko dla Jubilatów, ale również dla ich rodzin oraz przyjaciół, to 50 lat nieprzerwanego, harmonijnego pożycia małżeńskiego.
Z tej okazji w sali USC Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich odbyło się wręczenie medali przyznanych przez Prezydenta RP z okazji jubileuszu 50- lecia pożycia małżeńskiego Państwa Marii i Edwarda Cygan.
Uroczystego aktu dekoracji medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa. Dodatkowo Burmistrz wręczył Jubilatom pamiątkowy list gratulacyjny oraz kwiaty, dziękując za wspaniały przykład trwałości małżeństwa szczególnie dla młodych, złożył życzenia kolejnych lat pomyślności w życiu rodzinnym.
Gratulujemy i przyłączamy się do życzeń.

Więcej »

Program XL Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień  30 marca 2017r. godz. 1700 została zwołana XL Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim, Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego

Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

  1. Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXIX  Sesji Rady Miejskiej z dnia 28.02.2017r.
  4. Informacje burmistrza.
  5. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.
  6.  Podjęcie uchwał:

1. W sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/241/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2017 rok.

2. W sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/240/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2017 - 2027.

3. W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Oborniki Śląskie.

4. W sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Oborniki Śląskie.

5. W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oborniki Śląskie w 2017 roku.

6. W sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oborniki Śląskie i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów.

7. W sprawie określenia kryteriów przyjmowania dzieci do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Oborniki Śląskie i ich wartości punktowej oraz określenia dokumentów niezbędnych dla potwierdzenia tych kryteriów.

8. W sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

9.  W sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Obornik Śląskich.

VII. Informacje Przewodniczącej Rady.

VIII. Interpelacje, zapytania i wnioski.

                                                                    Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich Agnieszka Zakęś

Więcej »

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała kolejną dotację!

Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pt.: "Zdrowa i bezpieczna Gmina Oborniki Śląskie" - Program usuwania wyrobów zawierających azbest. Więcej informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej: www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Aktualnosci/Samorzadowcy-zlozyli-110-wnioskow-na-usuwanie-azbestu

Chęć uczestnictwa w programie w roku 2017 zadeklarowały 33 podmioty z terenu Gminy Oborniki Śląskie, z czego 4 z terenu miasta Oborniki Śląskie, a z terenów wiejskich – 29. Są to zarówno obiekty mieszkalne jak i budynki gospodarcze oraz wyroby azbestowe zgromadzone „luzem”. Ilość podmiotów, które zgłosiły się do programu w 2017 roku: Bagno - 2, Borkowice -1, Golędzinów – 3, Kotowice - 3, Kuraszków - 1, Lubnów - 3, Morzęcin Wielki – 2, Nowosielce – 2, Osola - 2, Osolin - 1, Pęgów - 4, Piekary – 1, Rościsławice - 4. Planowana do usunięcia i zutylizowania ilość azbestu w 2017 roku to prawie 82 ton niebezpiecznych odpadów.

Akcja usuwania wyrobów zawierających azbest prowadzona na terenie gminy Oborniki Śląskie jest inicjatywą mającą na celu poprawę stanu środowiska naturalnego z zapewnieniem podczas realizacji zadania bezpieczeństwa mieszkańcom. Prace w ramach projektu zostaną zrealizowane w okresie czerwiec - wrzesień 2017 roku. Mieszkańcy gminy, którzy zgłosili się do projektu będą informowani na bieżąco o postępie w rozpoczęciu realizacji zadania.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców Naszej Gminy do udziału w Programie usuwania azbestu w 2018 roku, bowiem zgodnie z Prawem wszystkie produkty zawierające azbest można wykorzystywać w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi w terminie do dnia 31 grudnia 2032 roku.

Więcej »

Kolejne środki zewnętrzne dla Gminy Oborniki Śląskie

W dniu dzisiejszym 27 stycznia 2017 roku Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa razem z Zastępcą Skarbnika Panią Anną Syrnik podpisali umowę o dofinasowanie projektu pn.: „Wsparcie jednostek ratowniczych z terenu Gminy Oborniki Śląskie”, który realizowany będzie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach poddziałania 4.5.2 Bezpieczeństwo  – ZIT WrOF. Całkowita wartość przedsięwzięcia to 205 101,32 zł, z czego 151 774,98 zł to kwota otrzymanej dotacji.

Zadanie, na które Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dotację dotyczy wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Dzięki środkom otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zakupiony zostanie specjalistyczny sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Obornikach Śląskich, Rościsławicach oraz w Urazie.

Więcej »

Scroll To Top