Home / Author Archives: monika_salwirak

Author Archives: monika_salwirak

Feed Subscription

Informujemy o przedłużeniu terminu wypełnienia ankiety dotyczącej przystąpienia Gminy Oborniki Śląskie do naboru na pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów i pieców węglowych lub olejowych.

Szanowni Państwo,
Informujemy o przedłużeniu terminu wypełnienia ankiety dotyczącej przystąpienia Gminy Oborniki Śląskie do naboru na pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów i pieców węglowych lub olejowych w budynkach jednorodzinnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Ankieta dostępna jest na stronie www.cieplo.cte.fea.pl i aktywna będzie do dnia 26 października 2018 r.

Więcej »

Przystąpiliśmy do Dolnośląskiej Unii Światłowodowej!

Burmistrz Arkadiusz Poprawa wraz z przedstawicielami innych samorządów przystąpili do Dolnośląskiej Unii Światłowodowej, na której funkcjonowanie firma Orange Polska pozyskała pieniądze z Unii Europejskiej. Jej celem jest zapewnienie szerokopasmowego internetu mieszkańcom Dolnego Śląska oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego.
Dzięki przystąpieniu do Unii Światłowodowej zlikwidowane zostaną „białe plamy internetowe” w naszym województwie. Zrealizowana inwestycja pozwoli na wprowadzenie w naszej gminie publicznych e-usług i rozwiązań typu Smart City.
Orange Polska realizuje inwestycję budowy szerokopasmowego internetu w 18 dolnośląskich powiatach i 86 gminach. Jest ona współfinansowana ze środków z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Dzięki temu do 2020 r. światłowód dotrze do blisko 60 tys. gospodarstw domowych i ponad 400 szkół na Dolnym Śląsku.

Więcej »

Informacja o przewonieniu paliwa gazowego w dniach 8 – 11 października 2018 r.

Polska Spółka Gazownictwa informuje, że w dniach 8-11 października 2018 r. na terenie Gminy Oborniki Śląskie przeprowadzi akcję przewonienia gazu ziemnego. Polega ona na zwiększeniu ilości środka nawaniającego w sieci gazowej, przez co zapach gazu staje się intensywniejszy.

Przewonienie przeprowadza się w trosce o bezpieczeństwo odbiorców gazu, w celu wykrycia ewentualnych nieszczelności sieci lub instalacji gazowych. W przypadku wyczucia zapachu ulatniającego się gazu należy natychmiast zamknąć kurek przy gazomierzu lub przy urządzeniu gazowym i niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe pod numerem tel. 992.

Wyczuwalny zapach gazu może świadczyć zarówno o nieszczelności sieci lub instalacji gazowej, jak i niesprawności urządzeń gazowych (np. zanieczyszczonych palników). Kontrolę i naprawę sieci gazowej przeprowadzają służby Polskiej Spółki Gazownictwa, natomiast usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości instalacji wewnętrznych w budynkach oraz urządzeń gazowych należy do obowiązków właścicieli lub zarządców obiektów.

Zgodnie z obowiązującym prawem za stan techniczny instalacji wewnętrznych odpowiada właściciel lub administrator budynku.
Nieszczelności wewnętrznych instalacji oraz urządzeń gazowych należy zlecić zarządcy budynku lub firmie posiadającej uprawnienia do wykonywania robót gazowych.

Więcej »

Podpisano umowę na realizację największego zadania dotyczącego przebudowy dróg wojewódzkich w naszej Gminie!

Podpisano umowę na realizację największego zadania dotyczącego przebudowy dróg wojewódzkich w naszej Gminie!

W dniu dzisiejszym w sali Urzędu Stanu Cywilnego doszło do bardzo znaczącego dla naszej gminy wydarzenia, jakim jest podpisanie umowy dotyczącej przebudowy dróg pn. „Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 342, 343, 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”. Dzięki tej realizacji w naszym mieście przebudowana zostanie ulica Wrocławska, Dworcowa, Łokietka i Piłsudskiego (do skrzyżowania z drogą na Wielką Lipę) wraz ze skrzyżowaniem przy Urzędzie Miejskim oraz rondem znajdującym się w centralnym punkcie miasta. Ponadto przebudowane zostaną chodniki, powstanie nowy parking przy Dworcu PKP, zatoki autobusowe oraz ścieżka rowerowa. Rozbudowana zostanie kanalizacja deszczowa a także pojawią się nowe punkty oświetlenia ulicznego. Przybędzie też zieleni w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Zadanie realizowane będzie w formule „Zaprojektuj i Wybuduj”.

Całkowita wartość zadania to kwota ok. 17 000 000 złotych!


Środki finansowe na to zadanie pochodzą ze środków unijnych 8 500 000 zł w ramach ZiT WroF, 1 300 000 zł poniesionych zostanie z budżetu Gminy Oborniki Śląskie, pozostała kwota to środki Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Inwestorem zadania jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, a wykonawcą wyłonionym w procedurze przetargowej została firma Pro-Tra Building Sp. z o.o.

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg oraz obniżenie hałasu generowanego przez pojazdy przez przebudowę nawierzchni oraz budowę elementów ochrony środowiska (ekranów akustycznych).


Więcej »

Spotkanie informacyjne dotyczące przystąpienia Gminy Oborniki Śląskie do naboru na pozyskanie środków zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów i pieców węglowych lub olejowych w budynkach jednorodzinnych.

2 października br. w sali Obornickiego Ośrodka Kultury odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące przystąpienia Gminy Oborniki Śląskie do naboru na pozyskanie środków zewnętrznych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na dofinansowanie inwestycji polegających na wymianie kotłów i pieców węglowych lub olejowych w budynkach jednorodzinnych. Na spotkanie, które prowadził Pan Krzysztof Brzozowski Prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, Centrum Technologii Energetycznych przybyło około 150 osób.
W trakcie spotkania mieszkańcy mogli zapoznać się z zasadami programu, rodzajami instalacji służącymi do ogrzewania, które można będzie wykonać na terenie nieruchomości, poziomem dofinansowania, harmonogramem przebiegu realizacji zadania.
Na uwagę zasługuje fakt, że w ramach projektu kotły i piece węglowe lub olejowe będzie można wymienić na instalacje oparte o odnawialne źródła energii – powietrzna pompa ciepła, instalacja łącząca pompę ciepła i panele fotowoltaiczne, kotły spalające pellet, instalacje gazowe.
Osoby zainteresowane udziałem w ww. programie proszone są o wypełnienie ankiety. Dane pozwolą nam sporządzić prawidłowy wniosek.
Ankieta dostępna jest na stronie www.cieplo.cte.fea.pl i aktywna będzie do dnia 15 października 2018 r.

Więcej »

Program LXII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje,

 że na dzień  27 września 2018r. godz. 1700       

została zwołana LXII Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Sesja odbywać się będzie

 w Urzędzie Miejskim

Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego 

Porządek obrad LXII Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.                    Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.

II.                 Przedstawienie porządku obrad.

III.              Przyjęcie protokołu z LXI Sesji z 30.08.2018 r.  

IV.              Informacje burmistrza.

- informacja burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2018r.

V.                Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

VI.               Podjęcie uchwał:

1.  W sprawie zmiany uchwały nr L/368/17  Rady Miejskiej w Obornikach   Śląskich
     z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy Oborniki Śląskie na 2018 rok.

2. W sprawie zmiany uchwały nr L/367/17 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oborniki Śląskie na lata 2018-2027.

3. W sprawie przyjęcia „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz oceny     aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborniki Śląskie i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.

4. W sprawie nadania nazwy ulicy Diamentowa położonej w miejscowości Rościsławice.
5. W sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na obszarze Gminy Oborniki Śląskie.

6. W sprawie podziału sołectwa Uraz i utworzenia dwóch odrębnych sołectw:
     Uraz i Niziny.

7. W sprawie podziału sołectwa Lubnów i utworzenia dwóch odrębnych sołectw: Lubnów i Nowosielce.

 

 

  

VII.           Informacje Przewodniczącej Rady.

VIII.        Interpelacje, zapytania i wnioski.

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś

 

Więcej »

Remont drogi wojewódzkiej w Rościsławicach.

Na terenie naszej gminy trwają remonty dróg wojewódzkich. Aktualnie wykonawca zadania firma STRABAG remontuje nawierzchnię w miejscowości Rościsławice. Przypominamy, że w dniu jutrzejszym, tj. 19 września rozpocznie się remont odcinka od ul. Przemysłowej w kierunku Obornik Śląskich.
Za utrudnienia przepraszamy, ale robimy to z myślą o Państwa bezpieczeństwie oraz komforcie jazdy.

Więcej »

Uroczyste poświecenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczego dla Straży Pożarnej w Urazie.

15 września b.r. odbyło się uroczyste poświecenie i przekazanie nowego samochodu ratowniczego dla Straży Pożarnej w Urazie. W uroczystości uczestniczył Burmistrz Obornik Śląskich Arkadiusz Poprawa, przedstawiciele OSP z terenu całej gminy oraz wiele osób, które przyczyniły się do pozyskania środków finansowych na zakup samochodu.

Więcej »

Scroll To Top