Obecnie ważnym przedsięwzięciem realizowanym w naszej gminie jest rekultywacja składowiska.

Obecnie ważnym przedsięwzięciem realizowanym w naszej gminie jest rekultywacja składowiska. Burmistrz Arkadiusz Poprawa od dłuższego czasu prowadzi szereg przedsięwzięć polegającym na ochronie środowiska i polepszeniu warunków środowiskowych dla mieszkańców naszej gminy i następnych pokoleń. W ramach Dolnośląskiego Projektu Rekultywacji na terenie działki zamkniętego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Golędzinowie trwają prace, polegające na rekultywacji składowiska. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej wyłonione zostało Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi ZŁOMPOL Jończyk, Nowak sp.j. przy ul. Żyznej 11 L, 42-202 Częstochowa , a funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełni Przedsiębiorstwo Ekologiczne BUDEKO Joanna Przybyłowska z siedzibą przy ul. Klonowej 25, 62-070 Dopiewo. Łączna wartość umowy to 1 000 050.00zł z czego 50 % wartości zadania sfinansuje Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Poniżej przedstawiamy Państwu dokumentację fotograficzną z postępu prac (jak jest obecnie a jak było kiedyś).

Więcej »

Trwają prace przy przebudowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Golędzinowie.

Od momentu wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami zauważamy wyraźny wzrost segregowanych odpadów. W związku z potrzebą dostosowania istniejącego punktu do rosnącego zapotrzebowania w zakresie przyjmowania odpadów i zapewnienia odpowiednich standardów zaistniała konieczność jego przebudowy. PSZOK w Golędzinowie, obsługujący mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, funkcjonuje od lipca 2013 r. Jest on jedynym takim punktem na terenie Gminy Oborniki Śląskie.
Ponieważ obiekt ten był w złym stanie technicznym, Burmistrz Arkadiusz Poprawa postanowił pozyskać pieniądze z Funduszy Unijnych na jego przebudowę i udało się! Otrzymaliśmy około 1 milion 420 tyś. dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Dzięki tej inwestycji w dużej mierze poprawi się gospodarka śmieciami w naszej gminie.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowę infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów: szkła, metalu, plastiku, papieru, odpadów biodegradowalnych oraz pozostałych odpadów komunalnych w połączeniu z edukacją lokalnej społeczności. Wpłynie to na zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Realizacja Projektu wpłynie na poprawę funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w gminie Oborniki Śląskie, działającego zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami komunalnymi.
W ramach inwestycji planujemy wykonać wiatę do magazynowania odpadów w kontenerach, budynek socjalno-biurowy, place wewnętrzne, tereny zielone, parkingi i przebudować istniejącą drogę dojazdową. Powierzchnia zostanie utwardzona, ogrodzona i oświetlona. Punkt zostanie wyposażony w odpowiednie kontenery do magazynowania odpadów wysegregowanych oraz w EKO-SKŁAD, w którym będzie można magazynować przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, świetlówki.
Planowany termin zakończenia robót listopad 2018 r.

Szacowany koszt inwestycji - 1 919 557,01 zł.

Więcej »

Od września br. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich i w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” w Obornikach Śląskich będą prowadzone zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR).

DRODZY RODZICE !!!
Burmistrz Arkadiusz Poprawa wspiera wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Od września br. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich i w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” w Obornikach Śląskich będą prowadzone zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR). Na czym te zajęcia będą polegać? WWR jest to zintegrowany system oddziaływań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczo – rehabilitacyjnych i terapeutyczno – edukacyjnych, prowadzony przez zespół specjalistów. Celem jest pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole czyli od 0 do 8 roku życia.
Dzieci przyjmowane będą na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Zespół Orzekający w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Zespoły Wczesnego Wspomagania Rozwoju gwarantują każdemu dziecku (z opinią o wczesnym wspomaganiu rozwoju) bezpłatne, specjalistyczne wsparcie i stymulację rozwoju.
W ramach zajęć prowadzona będzie:
• indywidualna terapia psychologiczna i pedagogiczna
• indywidualna terapia logopedyczna
• rehabilitacja ruchowa
• terapia integracji sensorycznej

Zajęcia odbywać się będą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Obornikach Śląskich, ul. Wyszyńskiego 24 i w Integracyjnym Żłobku Miejskim „Pod Grzybkiem” w Obornikach Śląskich, ul. Kasztanowa 2.
Zapisy rozpoczną się od 16 sierpnia wyłącznie w Szkole Podstawowej nr 2.
Zajęcia w Żłobku będą prowadzone na zlecenie Szkoły.
Prezentujemy Państwu sale wyposażone w profesjonalny sprzęt w Żłobku Miejskim. Spora część wyposażenia już jest, na kilka sprzętów jeszcze czekamy.
Dzieci występujące na zdjęciach nie biorą udziału w terapii. Są to zdjęcia poglądowe.


Więcej »

Choć trwają wakacje w szkołach… my nie zwalniamy tempa!

Choć trwają wakacje w szkołach... my nie zwalniamy tempa!
Oto kilka przykładów realizowanych prac:
1. W Szkole Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich wykonany zostanie remont toalety, prowadzane są prace związane z wykonaniem kotłowni na paliwo gazowe, trwają prace projektowe związane z wykonaniem dokumentacji projektowej na wykonanie pomieszczenia świetlicy po dawnym pomieszczeniu składu opału,
2. W Szkole Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich wymienione zostały okna w kilku pomieszczeniach, zmodernizowane zostało oświetlenie na oświetlenie typu LED na cały drugim piętrze obiektu oraz w kilku innych salach, wyremontujemy boisko szkolne.
3. W Szkole Podstawowej nr 1 przeprowadziliśmy naprawę części dachu na sali gimnastycznej, planujemy wykonanie wydzielenia pomieszczenia w celu powstania jednej dodatkowej sali, przeprowadzona została naprawa ogrodzenia i piłkochwytów boiska typu "Orlik" przy szkole, przeprowadziliśmy bieżące naprawy kotki brukowej jezdni i chodników, po zdemontowanych boksach zostaną dostarczone i zamontowane szafki szkolne dla kolejnych klas, wymienione zostały drzwi główne prowadzące do szkoły.
4. Do Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich przeniesione zostały urządzenia zabawowe oraz ogrodzenie placu zabaw z zamkniętego Żłobka Miejskiego przy ulicy Wrocławskiej. Prace te wykonane zostały wspólnie z pracownikami przedszkola.
5. W Szkole Podstawowej w Pęgowie planujemy wymienić okna dachowe oraz prowadzone są prace projektowe polegające na wykonaniu przejść pozwalających na połączenie budynku Szkoły Podstawowej i byłego Gimnazjum.
Ponadto placówki oświatowe we własnym zakresie odświeżają szkoły w okresie wakacyjnym malując pomieszczenia i przeprowadzają gruntowne porządki.

Więcej »

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Szanowni Państwo,
Informujemy, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą: 

Golędzinów, Pęgów ul. Leśna, Gajowa, Główna, Piaskowa, Pod Lasem.

Rozpoczęcie: 2018-08-01 07:00

Zakończenie: 2018-08-01 09:00

Rozpoczęcie: 2018-08-01 17:00

Zakończenie: 2018-08-01 19:00 

Golędzinów ul. Obornicka, Trzebnicka, Sezamkowa, Kopernika14 PACON, wysypisko śmieci, maszt GSM, lotnisko;

Pęgów ul. Polna, Gajowa, Pod lasem.

Rozpoczęcie: 2018-08-01 09:00

Zakończenie: 2018-08-01 17:00 


                  Za utrudnienia przepraszamy
Więcej »

Kolejna bardzo dobra wiadomość dla użytkowników dróg w naszej gminie!

Dzięki staraniom Burmistrza Arkadiusz Poprawa zwiększony został zakres remontów dróg wojewódzkich o kolejny 1,5 km odcinek drogi z Wielkiej Lipy do Osolina.
Przypominamy, że zadanie będzie wykonywane dzięki współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy po drogach wojewódzkich na terenie naszej gminy.

Więcej »

Otwarcie wystawy poplenerowej w ramach wakacyjnej akademii fotografii.

Wczoraj w Obornickim Ośrodku Kultury odbyło się otwarcie wystawy poplenerowej w ramach cyklu warsztatów pod nazwą Wakacyjna Akademia Fotografii prowadzonej przez Marka Długosza.
Autorzy prac to:
Izabela Kociemba – l.9
Justyna Węgrzynowicz - l.11
Zuzanna Magdziak - l.11
Teresa Brzyska - l.10
Jan Brzyski - l.12
Mikołaj Milian - l.17
Milosz Milian - l.14
Jakub Marcinkiewicza – l.9
Zastępca Burmistrza Obornik Śląskich Henryk Cymerman wręczył uczestnikom plenerów upominki i razem z dyrektor OOK Haliną Muszak wszystkim podziękowali za uczestnictwo i realizacje pleneru.
Uczestnicy fotografowali Miasteczko Portowe w Urazie, architekturę i park Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorian w Bagnie, stadninę koni w Ośrodku Jeździeckim Arkadia w Wielkiej Lipie oraz zakątki Obornik Śląskich. Marek Długosz przybliżył walory przebiegu plenerów, na których uczestnicy zgłębiali w praktyce podstawy fotografii a także, rozwijali poczucie estetyki, wrażliwość, uważność i sztukę dostrzegania. Efekty ich nauki i pracy zaprezentowane zostały na wystawie.
fot. Marek Długosz

Więcej »

Scroll To Top