Warsztaty animacji poklatkowej w czasie ferii- fotorelacja

Na dwóch warsztatach animacji poklatkowej, prowadzonych przez Michalinę Drygasiewicz, dzieci na podstawie własnych pomysłów przedstawiły wyginięcie dinozaurów i początek epoki lodowcowej. Materiał już trafił do montażu i niebawem otrzymamy gotowy film! Fot. Marek Długosz... Więcej »

Ostrzeżenie przed silnym wiatrem.

PROGNOZA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH Biuro: Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu Obszar: Województwo dolnośląskie Prognoza na I dobę Ważność: od godz. 07:30 dnia 18.01.2018 do godz. 07:30 dnia 19.01.2018 Zjawisko/Stopień zagrożenia: Silny wiatr/1, Opady śniegu/1, Zawieje/zamiecie śnieżne/1 Orientacyjny przebieg: Prognozuje się po południu i w nocy, wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego-zachodu i zachodu. Prosimy o zachowanie ostrożności.

Więcej »

Planowane inwestycje w 2018 roku.

Podczas Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 28 grudnia 2017 roku uchwalony został budżet Gminy Oborniki Śląskie na 2018 rok. W tym roku zaplanowanych zostało wiele ważnych inwestycji i zadań kluczowych dla dalszego rozwoju naszej gminy. Warto dodać, że uchwalony budżet jest największym w historii naszej gminy, ponieważ opiewa na kwotę 102 000 000 złotych! Będzie to rekordowy rok pod względem inwestycji.

Dla mieszkańców bardzo istotny jest fakt, że duże środki finansowe przeznaczone zostaną na inwestycje drogowe!

Wśród zadań realizowanych na drogach wojewódzkich wybudowany zostanie ciąg pieszy w Rościsławicach. Zadanie realizowane będzie w dofinansowaniu 50 % z budżetu Gminy Oborniki Śląskie oraz 50 % ze środków województwa dolnośląskiego.  Łączna wartość zadania to 1 000 000 zł. Wybudowanie kolejnego etapu 975 metrów ciągu pieszego spowoduje, że mieszkańcy Rościsławic będą mogli bezpiecznie przejść z jednego końca wsi na drugi.

                                                                                         Wybudujemy ciąg pieszy w Rościsławicach

W tym roku rozpocznie się realizacja długo oczekiwanego zadania remontu drogi wojewódzkiej 342. Gmina Oborniki Śląskie we współpracy z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei zrealizuje projekt ”Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, 342, 340 w miejscowości Oborniki Śląskie”.  Wartość tego zadania to 10 000 000 złotych, przy 85 % udziale środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Dolnośląskiego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Całość zadania przewiduje przebudowę odcinka dr. woj. 342 od skrzyżowania z ul. Ciecholowicką – poprzez dr. woj. 340, aż do skrzyżowania z dr. gminną z ul. Spółdzielczą – ok. 3,8 km. Projekt ten przewiduje także przebudowę skrzyżowania dr. woj. 342 z dr. woj. 343 (ul. Łokietka, Dworcową). Ponadto przebudowany zostanie parking przy dworcu PKP, wybudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe oraz zmodernizowane zostanie oświetlenie drogowe.

Na początku stycznia w miejscowości Kotowice odbyło się przekazanie placu budowy dla zadania pn. „Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1362D, w miejscowościach Kotowice i Paniowice w Gminie Oborniki Śląskie – etap II”. W ramach zadania powstanie 203 m chodnika pieszego wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową  w miejscowości Kotowice oraz 277 m chodnika pieszego wraz z wjazdami  w miejscowości Paniowice. Budowę chodników przy drogach powiatowych Gmina Oborniki Śląskie realizuje w ramach zastępstwa inwestorskiego zgodnie z porozumieniem z Powiatem Trzebnickim przy współfinansowaniu 50%. Całkowita wartość zadania to ok. 760  000 złotych.

                                                                                           Wybudujemy chodnik w Kotowicach i Paniowicach


W ramach remontów dróg gminnych planowana jest przebudowa ul. Leśnej w Lubnowie na długości ok. 350 m, a w Pęgowie ruszamy z modernizacją ul. Wierzbowej.

                                                                                         Zmodernizujemy ul. Wierzbową w Pęgowie


Przy okazji budowy nowego Żłobka Miejskiego w Obornikach Śląskich planujemy wyremontować ok. 400 m nawierzchni na ul. Orkana (od skrzyżowania z ul. Kasztanową do osiedla za kościołem). Całkowity koszt realizacji tego zadania wyniesie ok. 200 000 złotych.   

Wyremontujemy nawierzchnię na ul. Orkana w Obornikach Śląskich


 Poza nawierzchniami drogowymi wybudujemy też kilka chodników w Obornikach Śląskich, np. przy ul. Łokietka i Grunwaldzkiej  (560 m)  za 140 000 zł. oraz przy ul. Batorego (500 m) za kwotę 85 000 zł.

Mieszkańcy ulicy Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich będą mieli nowy chodnik


Przy ulicy Batorego wykonamy nowy chodnik


500 000 zł. przeznaczymy na budowę nowych punktów oświetlenia drogowego. Planujemy opracować dokumentację techniczną potrzebną do realizacji zadań: budowa chodnika przy ul. Kopernika w Obornikach Śląskich - projekt; modernizacja układu komunikacyjnego w centrum miasta (ul. Dworcowa, Skłodowskiej, Mickiewicza i Orkana – tzw. centrum w Obornikach Śląskich) - projekt; ul. Energetyczna wraz z częścią przyległych osiedli  - projekt przebudowy dróg wraz z kanalizacją deszczową; Osiedle „Kwiatowe” w Osolinie – projekt przebudowy drogi z kanalizacją deszczową. Łączna wartość tego zadania wynosi 280 000 zł.

Za 75 000 zł. wykonany zostanie projekt chodnika w Kuraszkowie. Gmina Oborniki Śląskie będzie wnioskować do Powiatu Trzebnickiego o zabezpieczenie środków finansowych na realizację tego zadania w 2019 roku.  

W maju 2018 roku Gmina Oborniki Śląskie rozpocznie największą inwestycję realizowaną na terenach wiejskich. Będzie to przebudowa drogi gminnej w miejscowości Osola- Osolin, na którą otrzymaliśmy dofinasowanie w wysokości 50% w ramach programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Ogólna wartość projektu to 2 503 837,89 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 1 251 918,00 zł.

Przebudujemy drogę Osola - Osolin

 

Rozpoczynają się prace dotyczące budowy dróg rowerowych i parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na które Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 . Projekt zrealizowany jest w Partnerstwie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA – Lidera Projektu oraz gmin: Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i Miasta Oleśnica – Partnerów Projektu.
Projekt rozpoczął się z opóźnieniem, ponieważ jeden z Partnerów Projektu - Gmina Oleśnica zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie postanowiła wycofać się z realizacji projektu. Po uzyskaniu akceptacji Urzędu Marszałkowskiego pozostali partnerzy ze wzmożonymi siłami rozpoczęli realizację projektu.
Przedmiotem całego projektu jest budowa dróg dla rowerów, parkingów „Bike & Ride” oraz „Parkuj i jedź”, w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej z drogami rowerowymi na terenie gmin uczestniczących w partnerstwie oraz odciążenia komunikacyjnego Wrocławia.
Park & Ride inaczej Parkuj i Jedź - to parking zlokalizowany w pobliżu przystanków przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego PKS lub PKP. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują podróż. Na parkingach przewiduje się również zamontowanie stojaków na rowery.
Na naszym terenie ruszyły prace dotyczące zaprojektowania i budowy 2 parkingów typu „Parkuj i jedź” w Obornikach Śląskich i Osoli, kolejnym etapem będzie zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Pęgowie. Prace maja zakończyć się w sierpniu br.
Również w tym roku zakończą się prace dotyczące budowy ponad 6 km dróg rowerowych na odcinku Pęgów – Golędzinów – Oborniki Śląskie.
Wartość inwestycji w Gminie Oborniki Śląskie to kwota ponad 6,5 miliona zł. Dofinansowanie wyniesie z Unii to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wybudujemy nowe ścieżki rowerowe

 

Gmina Oborniki Śląskie planuje przebudowę kotłowni w przychodni zdrowia w Pęgowie  za kwotę ok. 68 000 zł. oraz modernizację budynku komunalnego przy ul. Wyszyńskiego w Obornikach Śląskich za sumę 60 000  zł. Ponad 700 000 zł. przeznaczymy na uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Przystąpiliśmy do realizacji zadania pn. "Budowa zespołu kolumbariów K1 na cmentarzu komunalnym w Obornikach Śląskich". Koszt zadania wynosi ok. 171 000 złotych. Wykonywane kolumbarium K1 będzie zlokalizowane po prawej stronie od wejścia na ostatnio wybudowanym cmentarzu, na narożniku, wzdłuż ogrodzenia. Złożone
będzie z trzech ścian w całości przeznaczone do pochówków urnowych i w sumie będzie miał pojemność 75 komór urnowych. W każdej komorze można będzie złożyć od 3 do 4 urn. Wykonywane kolumbarium K1 to pierwszy etap realizowanego obecnie projektu. Posiadamy także dokumentację projektową na wykonanie również zespołu kolumbariów K2 i K3 oraz kaplic rodowych. Planujemy również rozbudowę nowego cmentarza usytuowanego za kaplicą. Całkowity koszt zadania to 200 000 złotych.

Trwają prace przy budowie kolumbarium na cmentarzu w Obornikach Śląskich


Dla Straży Pożarnej w Urazie zakupiony zostanie średni samochód pożarniczy. Środki na ten cel spróbujemy pozyskać z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Całkowity koszt zadania to blisko 800 000 złotych, z czego środki finansowe z budżetu gminy to 300 000 złotych.

Na terenie parku przy ul. Wrocławskiej w Obornikach śląskich planuje się stworzenie Otwartej Strefy Aktywności (OSA). Projekt uwzględnia budowę siłowni plenerowej, placu zabaw oraz strefy relaksu. O dotację w wysokości 50 000 zł ubiegać będziemy się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wniosek o dofinasowanie złożony zostanie w lutym 2018 roku.

W tym roku planujemy zmodernizować boiska sportowe przy szkołach podstawowych w Obornikach Śląskich . Przy Szkole Podstawowej nr 3 wymieniona zostanie nawierzchnia na nowoczesną i bezpieczną dla dzieci, a przy Szkole Podstawowej nr 2 planuje się usytuowanie dwóch nowych boisk w ten sposób by w przyszłości pozwoliły na wykonanie bieżni (dł. 250 mb i 2 torów) oraz 4 torów o dł. 60 m. Całkowita wartość zadania to 600 000 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku złożone zostaną dwa wnioski na budowę świetlic wiejskich w miejscowościach Bagno i Pęgów w odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego nabór na operacje typu ”Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt obu zadań to 1 600 000 złotych.

W tym roku doposażone zostaną place zabaw na terenie miejscowości Bagno, Osolin oraz Morzęcin Wielki. Dodatkowo miejsca zabawy dla dzieci powstaną na terenie stadionu sportowego i przy ul. Grunwaldzkiej w Obornikach Śląskich. W miejscowości Siemianice wybudowana zostanie na placu zabaw wiata biesiadna, z której korzystać będą mogli mieszkańcy oraz turyści. Wyżej wymienione inwestycje zrealizowane zostaną przez lokalne stowarzyszenia (Społeczne Stowarzyszenie Wiejskie Okolice, KS „Bór” Oborniki Śląskie oraz Stowarzyszenie dla Siemianic) w partnerstwie z Gminą Oborniki Śląskie ze środków pozyskanych z Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

W miejscowości Uraz zagospodarowany turystycznie zostanie teren wokół zbiornika wodnego w parku. W lutym złożony zostanie wniosek w ramach ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Odrzański 2018”. Całkowita wartość zadania to 100 000 zł, z czego 50 000 zł to wnioskowana kwota dotacji.

W 2018 roku po kilkudziesięciu latach swój blask odzyska sala widowiskowa w Obornickim Ośrodku Kultury. W ramach remontu przewidujemy wymianę wentylacji mechanicznej sali oraz klimatyzacji holu, remont sztukaterii na suficie, wymianę okładzin ściennych na akustyczne, wymianę parkietu, schodów na balkon, podłogi na scenie, renowację schodów, oraz nowych instalacji elektrycznych. Całkowita wartość zadania wynosi  1 000 033 złote na roboty budowlane i instalacyjne.  Obornicki Ośrodek Kultury na zakup wyposażenia będzie składał wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i Sztuki.  

Do najważniejszych zadań realizowanych w tym roku, które spełniają marzenia mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie należy modernizacja basenu przy ul. Poniatowskiego oraz usytuowanego przy ul. Dworcowej „Kina Astra”. Wartość pierwszego projektu, który przygotowała Gmina Oborniki Śląskie opiewa na kwotę prawie 7 milionów złotych. Po modernizacji będziemy cieszyć się nowym, wyremontowanym basenem rekreacyjnym. W najbliższym czasie przystąpimy również do przebudowy kina. Całkowita wartość projektu to kwota 4 100 000 złotych. Projekt był jednym z planowanych działań do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Oborniki Śląskie na lata 2016-2026. Ulica Dworcowa, przy której znajduje się obiekt kina znalazła się wśród obszarów wymagających działań rewitalizacyjnych.

Wybudujemy nowy basen przy ul. Poniatowskiego w Obornikach Śląskich


Zmodernizujemy kino "Astra" w Obornikach Śląskich

Więcej »

Mecz piłki ręcznej!

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej "Bór" Oborniki Śląskie zaprasza wszystkich sympatyków i fanów piłki ręcznej na mecz w ramach 2 ligi. Spotkanie rozegra się pomiędzy naszymi szczypiornistami, a drużyną KS FORZA Wrocław. Zawody zostaną rozegrane 20 stycznia 2018r.  o godzinie 20.00 na hali sportowej przy ulicy Kownackiego 4.

Więcej »

Witryna Wiejska!!!

poprawka7

Szanowni Państwo,W imieniu zespołu redakcji portalu Witryny Wiejskiej zapraszamy do lektury naszego portalu. Prosimy Państwa o wydrukowanie przesłanej przez nas ulotki informacyjnej i wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w Państwa ośrodku, lub w innym uczęszczanym przez mieszkańców miejscu. W zamian za pomoc oferujemy możliwość publikacji na łamach naszego portalu, ważnych informacji i ogłoszeń, pochodzących od Państwa, [...] Więcej »

Niebawem powstaną nowe chodniki w Paniowicach i Kotowicach

W dniu 15 stycznia 2018 r. w miejscowości Kotowice odbyło się przekazanie placu budowy dla zadania pn.: "Budowa chodników przy drodze powiatowej nr 1362D w miejscowościach Kotowice i Paniowice w Gminie Oborniki Śląskie – Etap II". W ramach zadania powstanie 203 m chodnika pieszego wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową w miejscowości Kotowice oraz 277 m chodnika pieszego wraz z wjazdami i kanalizacją deszczową w miejscowości Paniowice. Budowę chodników przy drogach powiatowych realizuje Gmina Oborniki Śląskie w ramach zastępstwa inwestorskiego zgodnie z porozumieniem z Powiatem Trzebnickim przy współfinansowaniu 50%/50%. Całkowita wartość zadania  - 751 692.61 zł

 

Więcej »

BEZPIECZNYCH FERII

Życzenia bezpiecznych ferii zimowych oraz odpoczynku po trudach  dotychczasowej pracy. Niech ferie dostarczą wszystkim  niezapomnianych wrażeń, odpoczynku. Do zobaczenia w drugim półroczu po pierwsze-  w niezmienionym składzie, a po wtóre:  z nową energią do pracy!!

Więcej »

BEZPIECZNYCH FERII

Życzenia bezpiecznych ferii zimowych oraz odpoczynku po trudach  dotychczasowej pracy. Niech ferie dostarczą wszystkim  niezapomnianych wrażeń, odpoczynku. Do zobaczenia w drugim półroczu po pierwsze-  w niezmienionym składzie, a po wtóre:  z nową energią do pracy!!

Więcej »

Spotkanie Sołtysów, Radnych Rady Miejskiej oraz Radnych Powiatowych z terenu Gminy Oborniki Śląskie.

12 stycznia 2018 roku w restauracji "Gospoda" odbyło się spotkanie Sołtysów, Radnych Rady Miejskiej oraz Radnych Powiatowych z terenu Gminy Oborniki Śląskie. W spotkaniu udział wziął także Jerzy Michalak Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego oraz Tytus Czartoryski Radny Wojewódzki. Spotkanie uświetnił występ artystyczny Tadeusza Boguckiego.

Więcej »

Nowe drogi rowerowe jeszcze w tym roku!

Już w drugiej połowie roku pojedziemy nową 6 km ścieżką rowerową!

Rozpoczynają się prace dotyczące budowy dróg rowerowych i parkingów Parkuj i Jedź (P&R) na które Gmina Oborniki Śląskie otrzymała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 . Projekt zrealizowany jest w Partnerstwie Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA – Lidera Projektu oraz gmin: Oborniki Śląskie, Wisznia Mała, Oleśnica i Miasta Oleśnica – Partnerów Projektu.

Projekt rozpoczął się z opóźnieniem, ponieważ jeden z Partnerów Projektu - Gmina Oleśnica zaraz po podpisaniu umowy o dofinansowanie postanowiła wycofać się z realizacji projektu. Po uzyskaniu akceptacji Urzędu Marszałkowskiego pozostali partnerzy ze wzmożonymi siłami rozpoczęli realizację projektu.

Przedmiotem całego projektu jest budowa dróg dla rowerów, parkingów „Bike & Ride” oraz „Parkuj i jedź”, w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej z drogami rowerowymi na terenie gmin uczestniczących w partnerstwie oraz odciążenia komunikacyjnego Wrocławia.

Park & Ride inaczej Parkuj i Jedź - to parking zlokalizowany w pobliżu przystanków przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego PKS lub PKP. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują podróż. Na parkingach przewiduje się również zamontowanie stojaków na rowery.

Na naszym terenie ruszyły prace dotyczące zaprojektowania i budowy 2 parkingów typu „Parkuj i jedź” w Obornikach Śląskich i Osoli, kolejnym etapem będzie zaprojektowanie i wybudowanie parkingów w Pęgowie. Prace maja zakończyć się w sierpniu br.

Również w tym roku zakończa się prace dotyczące budowy ponad 6 km dróg rowerowych na odcinku Pęgów – Golędzinów – Oborniki Śląskie.

W ramach zadania gmina Wisznia Mała zrealizuje drogi rowerowe o długości 1,8 km. Wartość inwestycji w gminie Wisznia Mała wynosi 1 926 722,46 zł, a dofinansowanie z UE i budżetu państwa wyniesie 1 637 714,09 zł.

Partnerzy projektu otrzymali również dofinansowanie na realizację zadań:

• Budowa dróg rowerowych z Wiszni Małej do Strzeszowa

• Budowa dróg rowerowych oraz parkingów rowerowych i parkingu „Bike&Ride” na terenie miasta Oleśnica.

Wartość inwestycji w Gminie Oborniki Śląskie to kwota ponad 6,5 miliona zł. Dofinansowanie wyniesie z Unii to 85% wydatków kwalifikowalnych.

Dominika Łasica 

Z-ca Kierownika Wydziału Inwestycji i Remontów

 

 

Więcej »

Scroll To Top