Nowy sprzęt dla OSP z terenu Gminy Oborniki Śląskie

Dzięki wsparciu finansowemu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu  sześć jednostek OSP z Naszej Gminy otrzymało nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy niezbędny do ratowania życia i zdrowia mieszkańców Gminy Oborniki Śląskie. Łączna kwota zakupionego sprzętu to ponad 115 000 zł, z czego 100 000 zł to kwota otrzymanej dotacji z Programu „Mały Strażak”. Gmina Oborniki Śląskie zapewniła wkład własny do projektów.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bagnie zakupiła rozdzielacz, prądownicę pianową i wodną, stojak hydrantowy, kurtynę wodną, węże, piłę do drewna i agregat prądotwórczy. OSP z Obornik Śląskich pozyskało: detektor wielogazowy, pirometr, kombinezony, rękawice chemoodporne, kurtynę wodną, węże, motopompę szlamową, agregat prądotwórczy, myjkę i węże do hydrantu. Ochotnicza Straż Pożarna z Pęgowa zakupiła motopompę pływającą i szlamową, tłumice, prądownicę wodną, lance gaśnicze i mostki przejazdowe. Ochotnicza Straż Pożarna z Lubnowa wzbogaciła się o motopompę pływającą, tłumice, pirometr, agregat prądotwórczy, kurtynę wodną, prądownicę wodną, rozdzielacz, klucze do hydrantu, węże oraz myjkę. Na wyposażeniu OSP z Urazu znalazł się profesjonalny agregat prądotwórczy. Natomiast Ochotnicza Straż Pożarna z Rościsławic zakupiła z dotacji kamerę termowizyjną i wykrywacz prądu przemiennego.

Więcej »

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków na zad. Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii – projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe.

Uwaga!

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Oś priorytetowa 3

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 3.3

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”

Poddziałanie 3.3.2 ZIT WrOF

„Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT WrOF” Typ 3.3 e

Modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej – projekty niegrantowe.

Termin naboru (składania wniosków):

od godz. 8.00 dnia 04.12.2019 r. do godz. 15.00 dnia 08.01.2020 r.

więcej informacji:


TUTAJ

Więcej »

XV Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  informuje, że na dzień 29 listopada 2019 r. godz. 1700  została zwołana XV Sesja Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich. Sesja odbywać się będzie w Urzędzie Miejskim Sala posiedzeń Urzędu Stanu Cywilnego 

Porządek obrad XV Sesji Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich przewiduje:

I.   Otwarcie obrad i sprawdzenie kworum.

II.  Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady z dnia 24.10.2019 r.

IV. Przyjęcie protokołu z XIV Nadzwyczajnej Sesji Rady z dnia 12.11.2019 r.

V. Informacje burmistrza.

VI.  Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

VII.  Podjęcie uchwał:

1. W sprawie zmiany uchwały nr III/18/18 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Gminy Oborniki Śląskie na 2019 rok.

       2.  W sprawie zmiany uchwały nr XXXV/288/13 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

3.  W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

       4. W sprawie zmiany uchwały nr VI/42/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich
             z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/205/16 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oborniki Śląskie.

       5.  W sprawie zmiany uchwały nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/229/16 Rady Miejskiej
             w  Obornikach Śląskich z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli                                     
             nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

       6. W sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla części obrębów Golędzinów i Pęgów.

       7. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla części obrębów Golędzinów i Pęgów.

       8.   W sprawie „Programu współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”.

 

VIII.  Informacje Przewodniczącej Rady.

     IX.    Interpelacje, zapytania i wnioski.

 

                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                               w Obornikach Śląskich

                                                                                               Agnieszka Zakęś

Więcej »

Biblioteczne karty dla przedszkolaków

20 listopada w naszej bibliotece odbyło się pasowanie na czytelników grupy przedszkolnej MISIE z Przedszkola Publicznego w Obornikach Śląskich. Oficjalne przyjęcie dzieci do grona czytelników poprzedzone zostało przedstawieniem w wykonaniu uczniów kl. 5C ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Obornikach Śląskich. Przedszkolaki wraz z paniami Sabiną Machowiak i Anetą Jaros oraz kierowniczką biblioteki Agnieszką Buryło […] Więcej »

Szkolenie pn. „Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym” zorganizowane przez Stowarzyszenie „Żywica” oraz Gminę Oborniki Śląskie.

W sali Urzędu Stanu Cywilnego odbywa się szkolenie pn. "Ochrona drzew w procesie inwestycyjnym" zorganizowane przez Stowarzyszenie "Żywica" oraz Gminę Oborniki Śląskie. Spotkanie kierowane jest do wykonawców, inwestorów, urzędników oraz wszystkich tych, którzy w swojej pracy, ale również w życiu codziennym obcują z drzewami. Tych, którzy jeszcze nie dotarli na szkolenie serdecznie zapraszamy, ponieważ trwa ono do godz. 13.00.

Więcej »

„Dom Drzewa”

Uczniowie klasy II a, oraz dzieci z grupy 0 c miały okazję odwiedzić ośrodek edukacyjny „Dom Drzewa”. Podczas pobytu dzieci miały okazję brać udział w projekcji filmu z którego dowiedziały się jaką rolę spełniają leśnicy oraz jak duże znaczenie dla całego ekosystemu stanowią lasy. Lekcje przyrodnicze urozmaicone były spacerem po lesie w którym dzieci budowały szałasy oraz częścią plastyczną. Zajęcia bardzo się uczniom podobały. A.Zych, A. Woźna https://sp3trzebnica.edupage.org/text18/ Więcej »

Tydzień Edukacji Globalnej – zajęcia w klasach I-III

W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej odbywają się w naszej szkole zajęcia, prowadzone przez wolontariuszki z Liceum Ogólnokształcącego. Uczennice, przygotowane przez panią Monikę Komisarczyk i panią Annę Banaś, prowadzą lekcje o zmianach klimatycznych. W przyszłym tygodniu w podobnych lekcjach wezmą udział uczniowie klas szóstych, a część ósmoklasistów skorzysta z gier terenowych, przygotowanych na terenie Liceum. https://sp3trzebnica.edupage.org/text18/ Więcej »

Wycieczka do planetarium i obserwatorium meteorologicznego

20 listopada uczniowie z kół geograficznych dla klas V i VI pojechali do Wrocławia do dwóch obserwatoriów Uniwersytetu Wrocławskiego. Najpierw obejrzeliśmy pokaz w planetarium obserwatorium astronomicznego. Zobaczyliśmy niebo nad Wrocławiem, najważniejsze gwiazdozbiory nieba północnego, planety Układu Słonecznego, gwiazdozbiory zodiakalne i najciekawsze obiekty dalekiego kosmosu. Następnie przejechaliśmy do obserwatorium meteorologicznego. W ramach projektu „Czy wiesz czym oddychasz? – kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz czystszego powietrza – LIFE-MAPPINGAIR/PL” wysłuchaliśmy wykładu “Czy zje nas Smog?”. Więcej »

Wieczór w teatrze

19 października klasa VIII d wybrała się pod opieką p. Agnieszki Drohomireckiej i p. Ilony Rudzińskiej do Wrocławia na wieczorny spektakl do Teatru Polskiego. Uczniowie obejrzeli fantastyczną, przezabawną, jedną z najlepszych na świecie komedii – „Mayday”, która bawi widzów już od 25 lat. https://sp3trzebnica.edupage.org/text19/ Więcej »

Scroll To Top